Spotifismen som liberalismens högsta stadium I

1 Samhällets inhängning och spotifiering

”Då Marx för ett och ett halvt halvt århundrade sedan skrev sitt Kapitalet, betraktades den fria konkurrensen av de flesta nationalekonomer som en ”naturlag”. Den officiella vetenskapen försökte tiga ihjäl det verk som skrivits av Marx, vilken genom sin teoretiska och historiska analys av kapitalismen bevisade, att den fria konkurrensen alstrar inhängning av produktion, konsumtion och allmänningar och att denna inhängning under sitt sista stadium av sin utveckling leder till spotifiering.”

”…spotifieringens uppkomst som följd av samhällets inhängning överhuvud taget utgör en allmän och grundläggande lag för den liberala demokratin på dess nuvarande och slutgiltiga utvecklingsstadium”.

”Rättighetshavarna ingår överenskommelser beträffande försäljningsvillkor, betalningsterminer o.s.v. De fördelar avsättningsområdena mellan sig. De bestämmer mängden av de varor, som skall produceras och cirkuleras. De fastställer priserna. De bstämmer nivån på sänkningen av kvaliteten. De fördelar profiten mellan de enskilda företagen o.s.v.”

”Konkurrensen förvandlar sig till monopol. Följden blir ett gigantiskt framsteg i samhällets spotifiering. Bland annat spotifieras också de tekniska uppfinningarnas och förbättringarnas process samt idéer och tankar. ”

”Produktionen blir samhällelig, men tillägnandet förblir privat. De samhälleliga produktionsmedlen förblir ett fåtal personers privategendom. Den allmänna ramen för den formellt erkända fria konkurrensen kvarstår, och de få spotifisternas tryck på den övriga befolkningen blir hundrafalt tyngre, kännbarare och olidligare”.

”Den liberala demokratins utveckling har fortgått så långt, att varuproduktionen, som visserligen ännu ”härskar” såsom förut och alltjämt räknas såsom grundvalen för hela hushållningen, i verkligheten redan är underminerad och huvudparten av profiterna inhöstas av spotifieringens ”genier”.

”Grundvalen för dessa manipulationer och svindlerier är allmänningarna, men det väldiga framåtskridandet för mänskligheten, som arbetat sig fram till allmäninngarna, kommer spotifisterna till godo.”