Hegemopolis (PM6): teorier och begrepp


Även om jag vill gå in så förutsättningslöst som möjligt i undersökningen påverkas jag av en rad idéer, begrepp och teorier om hur samhället är beskaffat. Jag kommer att utgå från ett antal av dem under avhandlingsarbetet. De mest centrala presenterar jag nedan.

Varför presenterar jag dem? Jo, jag är övertygad om att alla forskare utgår från ett antal bestämda uppfattningar om hur samhället fungerar. Jag är lika övertygad om att dessa uppfattningar påverkar forskningen. Det vore vilseledande att inte åtminstone översiktligt beskriva dem.

Kortfattat berör de teorier jag vill utgå från bland annat den sociala produktionen av rum, i mitt fall urbana platser och företeelser som Köpenhamn, Malmö och en tågresa däremellan. Det handlar också om olika former av makt som hegemoni och ideologi, men även något om vad som händer när människors möter maktrelationer i vardagen, vilket ibland kallas interpellation. Jag vill också säga något om den rådande samhällsutvecklingen som kan kallas nyliberal (Brenner och Theodore 2002, Harvey 2005), postfordistisk (Hardt och Negri 2003 och 2007) eller konsumistisk (Bauman 2008), beroende på vilket perspektiv man väljer. Sist men inte minst vill jag säga något om motstånd mot makt ur några olika perspektiv.

Varför är teorier viktiga i forskning? Det finns enligt Danermark et al (2003:261-262) tre huvudsakliga skäl. De hjälper forskaren att avgränsa problemformuleringarna, de relaterar den egna forskningen till mer generell kunskap och de relaterar problemformuleringarna till mer övergripande samhälleliga, kulturella och/eller historiska förhållanden. Jag menar att mina teorier hjälper mig med avgränsningar. Jag vill undersöka makt, och teorier om ideologi och hegemoni sätter ramarna för vilka former av makt jag ska försöka beskriva. Teorierna hjälper mig dessutom att relatera min forskning till både annan forskning och till samhället i stort.