Hegemopolis (PM5): Mål

Jag har tre mål med min studie. Dessa sammanfallet till viss del. För det första vill jag se hur maktrelationer ser ut i människors vardag. Vad som påverkar oss, hur det påverkar och hur vi påverkar. Jag vill skapa en kritik av vardagslivet genom att nysta upp en banal vardagshändelse, som att läsa nyheter på tåget.

Jag vill också testa ett antal generella och ganska abstrakta teorier om samhället i allmänhet och om makt i synnerhet. Vad händer om vi prövar exempelvis begrepp som hegemoni och ideologi mot en högst konkret verklighet? Håller de? Behöver de modifieras? Många av teorierna och tankarna jag utgår från har dessutom ett antal år på nacken. Samhället har förändrats en hel del de senaste åren, i synnerhet på mediaområdet. Jag tänker särskilt på internets framväxt och den konsumistiska samhällsutveckling jag kommer att beskriva senare.

Min viktigaste ambition är dock en annan. Jag vill skapa ett antal enkla verktyg som i stort sett vem som helst skulle kunna använda för att analysera maktrelationer i sin vardag. Jag hämtar bland annat inspiration från grundad teori i det här fallet. En av ambitionerna med grundade teorier är att de ska vara användbara inte bara för forskaren, utan även för de människor som är involverade i den sociala praktik som studeras (Danermark et al 2010: 240). En viktigt utgångspunkt för grundad teori är att begrepp och teorier ska utvecklas med utgångspunkt i individers egna förståelse av verkligheten. De ska vara relevanta, tillgängliga och användbara för de individer som studeras eller är verksamma inom det område som studeras (Danermark et al 2010: 240).

Den här ambitionen får en rad konsekvenser. Bland annat kommer jag att skriva avhandlingen på svenska. För mig personligen hade det troligen varit bättre att skriva på engelska, eftersom chansen att nå ut i den akademiska världen hade varit större. Men jag vill att min avhandling ska vara just relevant, tillgänglig och användbar för de personer den handlar om. Jag vill också uttrycka mig på ett sätt så att alla med minsta intresse för samhällsfrågor oavsett förkunskaper ska kunna följa mina resonemang.

Jag kommer också att tillgängliggöra forskningen på fler sätt än genom avhandlingen. Jag är journalist och kommer att fortsätta skriva i mindre utsträckning under min doktorandtid. Genom artiklar och essäer hoppas jag att kontinuerligt kunna sprida vad jag kommer fram till under avhandlingsarbetet. Jag har också en blogg där jag regelbundet publicerar utkast, recensioner av böcker och reflektioner kring frågor som behandlas i min forskning. Bloggen fungerar också som en sorts insamlingsmetod, vilket jag återkommer till senare.