Hegemopolis (PM3): Några frågeställningar

Syftet med undersökningen kan beskrivas såhär:

Att undersöka vad som händer när maktrelationer äger rum i människors vardag, närmare bestämt når någon läser nyheterna på tåget mellan Malmö och Köpenhamn.

Även om målsättningen är att gå in så förutsättningslöst som möjligt i undersökningen, är det nödvändigt att ha några initiala frågeställningar eller kanske snarare intresseområden. Annars vet jag inte var jag ska börja leta eller vilket empiriskt material som kan vara intressant.

Mina huvudsakliga frågeställningar kommer att vara:

Vilka maktrelationer rymmer handlingen att läsa nyheter på tåget?

Här handlar det i första hand om att göra en översikt. Jag vill börja med att försöka se vilka maktrelationer som påverkar någon som läser nyheterna på tåget. Jag har nämnt några tidigare och hoppas dessutom kunna upptäcka fler. Det kan handla om tillträde, påförandet av arbete eller om att vara sista länken i en global kedja av andra maktrelationer

Vilka maktrelationer döljs och förstärks? Hur går det till?

Maktrelationer är ofta åtminstone vid en första anblick dolda, vilket jag kommer att komma in på senare. Ett första steg efter att ha kartlagt vilka maktrelationer som föreligger skulle kunna vara att se om de är uppenbara och tydliga eller om de är dolda för nyhetsläsaren. Kan det vara så att maktrelationen stärks under eller till och med genom tidningsläsandet på tåget?

Vilka maktrelationer ”förhandlas” och vilka ”konfronteras”?

Människor är långt ifrån hjälplösa offer för makt. De är givetvis aldrig oberoende av maktrelationer, men de agerar självständigt, påverkar och gör mer eller mindre medvetet också motstånd ibland. Ibland sker en förhandling, ibland uppstår konfrontation. Jag vill titta närmare på hur det här ser ut i praktiken. Jag är också övertygad om att makt inte alltid föregår motstånd, vilket jag kommer att förklara närmare. Ibland är ”makt” en reaktion på något, ett sätt att försöka fånga in handlingar och beteenden

Hur påverkas människors beteenden av maktrelationerna?

Jag vill också undersöka hur maktrelationerna påverkar nyhetsläsarens beteenden. Uppmuntras vissa saker? Förhindras eller till och med förbjuds annat? Hur går det till? Genom arkitektur, infrastruktur, uttalade regler eller outtalade som exempelvis olika uppfattningar om sunt förnuft. Sker det här på ett medvetet eller omedvetet plan?

Hur skapas samtycke kring rådande samhällsordning?

Ur ett större perspektiv är hegemonins främsta uppgift att skapa samtycke kring både enskilda frågor och samhällssystemet som helhet. Jag inser att det här kommer att bli svårt att undersöka och ännu svårare att avfärda eller belägga, men jag hoppas ändå kunna ge någon typ av indikation på antingen hur samtycke skapas eller på att det inte skapas ett samtycke.