Hegemopolis: vad ska undersökas?

detroit_city_vintage_poster-r9bc4cc4a209849db93f7a078115128fc_wvc_8byvr_1024

Vad är det då jag vill undersöka på mitt torg? Dels har jag ju ett övergripande mål att betrakta torget ur ett ideologisk perspektiv. Det handlar främst om att undersöka vilka maktrelationer som finns på torget, hur torget påverkar människors beteenden samt om – och i såna fall hur – torget skapar samtycke kring rådande samhällsordning och utveckling.

För att kunna undersöka detta vill jag gå djupare in på några olika områden som jag tror är av extra stor betydelse. Dessa överlappar varandra i olika grad. Jag kallar dem:

  • Kommunikation
  • Ägande
  • Kontroll
  • Tillträde

Tonvikten kommer att ligga på kommunikation. Det säger jag inte för att jag sysslar med mediavetenskap utan för att analyser av kommunikation ofta saknas i undersökningar av städer. När exempelvis David Harvey, Neil Smith, Mike Davis och Sasskia Sassen undersöker urbana fenomen tittar de på aspekter som tid, rum, kapital, plats och skala. Däremot spelar faktorer som språk, kommunikation och ideologi betydligt mindre roll i deras analyser.

Språk och kommunikation – och i en förlängning ideologi och hegemoni – spelar stor roll för hur våra städer ser ut och utvecklas. Språk beskriver, ordnar, inkluderar, exkluderar, tilltalar och artikulerar.

Dessutom hänger allt ihop. Språk både strukturerar och struktureras av tid, rum, kapital, plats och skala.

I en modern stad är kommunikationen dessutom mycket framträdande. Både direkt språkligt i form av reklam, skyltar, tidningar, samtal, klotter och meddelanden. Men också teknologiskt i form av skärmar, trådlösa nätverk och liknande innovationer.

Jag kommer att beskriva varje område mer ingående och försöka hitta lämpliga objekt och fenomen att studera närmare.